Våre prioriteringer

Grieg Seafood har identifisert og definert våre viktigste satsingsområder for bærekraft. Våre prioriterte bærekraftaspekt skal sikre at arbeidet med bærekraft fokuseres rundt områder som er av høy viktighet for våre nøkkelinteressenter, og som i tillegg er viktig for vår måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskaping. Prioriteringen har også hensyntatt de langsiktige forpliktelsene GSI-medlemskap innebærer.

Vår Vesentlighetsvurdering

Prioriteringen av bærekraftaspekt ble gjennomført i henhold til retningslinjene utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI) G4. En tverrfaglig gruppe inkludert representanter fra ledergruppen har vært involvert i utarbeidelsen og forankringen av dette arbeidet.

Vurderingen tar utgangspunkt i en kartlegging av hvilke forventninger våre interessenter har til oss. De identifiserte bærekraftaspektene ble deretter rangert med tanke på viktighet for hver enkelt interessentgruppe, og en vurdering av potensiell risiko og muligheter knyttet til vår måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskaping.

Matrisen viser bærekraftaspektene som ble identifisert i vesentlighetsanalysen, og tydeliggjør våre prioriteringer. Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. Denne rapporten beskriver vår tilnærming til å håndtere vesentlige bærekraftaspekt. For hvert vesentlige bærekraftaspekt beskrives våre hovedprinsipper, innsats, resultater og fremtidige mål og ambisjoner.

Matrise2016_NOVåre prioriterte bærekraftaspekt er:

  • Matvaretrygghet og kvalitet
  • Fiskehelse
  • Lusebekjempelse
  • Rømmingskontroll
  • Bærekraftig fôr
  • Interaksjon med dyreliv
  • Ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø
  • Anti-korrupsjon og integritet
  • Ringvirkninger i lokalsamfunn
  • Åpenhet og interessentdialog (denne delen)

Åpenhet og interessentdialog

Vi jobber for å utvikle vår kommunikasjon slik at den til enhver tid møter informasjonsbehovet til våre interessenter. Dette fokuset henger også sammen med våre verdier; åpenhet, respekt og ambisjon. Vi er i dialog med våre interessenter gjennom ulike tiltak og tilnærminger. Oppstillingen på denne siden gir en oversikt over noen av disse, og oppsummeringen under fremhever hvilke aspekter interessentene har vært mest opptatt av i dialogen med oss.

Nasjonale og internasjonale myndigheter
har særlig fokus på utfordringer knyttet til biologi og langsiktig verdiskaping

Vi har tro på åpen dialog med myndigheter i de landene vi opererer i. I denne dialogen fremmer vi synspunkter knyttet til områder som er viktige for oss. Vi ønsker også å imøtekomme alle forespørsler om møter og dialog.

Lokale myndigheter og lokalsamfunn
er opptatt av lokal aktivitet og sysselsetting, påvirkning på felles naturressurser og landskapet

Vår virksomhet er avhengig av aksept fra lokale myndigheter og lokalsamfunn. Dialog med lokalsamfunn foregår hovedsakelig med lokale interessentgrupper. I BC har vi et særskilt fokus på dialog med representanter for den lokale urbefolkningen. I disse områdene jobber vi derfor med First Nations for å sikre at problemstillinger knyttet til urbefolkning håndteres på en god måte.

Eiere
er opptatt av langsiktig verdiskaping og avkastning, med fokus på matkvalitet, fiskehelse, lus, og rømming

Vi har en kontinuerlig dialog med eiere om strategi og resultater. Dette inkluderer regelmessige møter med styret.

Interesse-organisasjoner
har fokus på økosystemene vi opererer i, bærekraftig fôr og matvaretrygghet

Det er mange ulike interesseorganisasjoner og vi konsentrerer vår oppmerksomhet om de organisasjonene som konstruktivt søker forbedringer i næringen. Dette inkluderer blant annet flere miljøvernorganisasjoner. Som en del av vårt bidrag til utviklingen av GSI- og ASC-standarden, har vi deltatt i en arbeidsgruppe som arbeider med problemstillinger knyttet til bærekraftig fôr. Dette arbeidet har inkludert dialog med en rekke interessenter, blant annet interesseorganisasjoner, som ble invitert til å dele sine synspunkter og forventninger rundt temaet.

Investorer og kapitalforvaltere
er opptatt av langsiktig verdiskaping og avkastning, og setter spesielt fokus på risiko som dødelighet, lus og rømming

Vi jobber også for å ha en kontinuerlig og åpen dialog med potensielle investorer og kapitalforvaltere blant annet gjennom denne årsrapporten, kvartalsvise presentasjoner og egne møter med potensielle investorer.

Leverandører
er opptatt av at vi operer med integritet og setter tydelige, men realistiske krav, samt å arbeide for å bedre fisk-in-fisk-ut- forholdet

Vi jobber kontinuerlig med leverandører for å sikre at disse jobber i henhold til våre krav til bærekraft. Dette gjelder spesielt for våre leverandører av fôr og bemanningsselskaper. I dette samarbeidet har vi spesielt fokus på at leverandørene følger krav knyttet til likebehandling.

Kunder
er opptatt av matvaretrygghet og kvalitet, ønsker sertifisering og merking av miljøpåvirkning

Vi jobber for å forstå og møte våre kunders forventninger. Dette baseres ofte på direkte tilbakemeldinger eller undersøkelser.

Medarbeidere
er spesielt opptatt av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, men også fiskevelferd

Vi jobber for å forstå våre medarbeideres ønsker og forventinger, og ønsker å fokusere på opplæring og utvikling. Vi har flere initiativer knyttet til opplæring og utvikling, blant annet samarbeid med skoler, lærlingeordninger og tiltak for at våre ansatte skal få videreutvikle kompetanse og ferdigheter innen sine spesialfelt. Hvert år samler vi i tillegg vår globale ledergruppe for å diskutere hva som bør prege Grieg Seafoods kultur. Vi er også i dialog med fagorganisasjoner som representerer våre medarbeidere.