Rømmingskontroll

Hvorfor er det viktig for oss

Rømming er høyt på agendaen for våre interessenter grunnet mulig negativ påvirkning på ville fiskebestander og spesielt villaksen og sjøørreten. Rømming kan også påvirke bransjens omdømme og rammebetingelsene for fremtidig vekst, samtidig som det utgjør et tap for selskapet.

Våre hovedprinsipper

Vi har nulltoleranse for rømming fra våre anlegg og jobber kontinuerlig for å forebygge rømming. For å tilrettelegge best mulig for dette arbeidet, skal vi sikre høy teknisk stand på anlegg gjennom langsiktige investeringer og nødvendige ressurser. På merdkanten skal vi fortsette å jobbe kontinuerlig med rutiner og med å bygge relevant kompetanse og kapasitet.

Verdikjede_romming

Vår innsats og resultater

Norske myndigheter setter strenge krav til oppdrettere for å unngå rømming. Vi jobber kontinuerlig for å møte disse kravene. Rømningskontroll blir ytterligere forsterket gjennom kravene i GLOBALG.A.P. og i ASC-standarden. Det utføres faste inspeksjoner av at fartøy, fortøyninger og anlegg er i henhold til relevante forskrifter. Det utføres også tilleggskontroller etter perioder med utfordrende værforhold.

Vi jobber for at ansatte som et minimum skal ha gjennomført rømmingskurs hvert andre år. Nyansatte får også opplæring om risikoanalyse og prosedyrer med driftsleder i løpet av første uke, og gjennomfører ikke arbeidsoperasjoner alene før en har tilegnet seg nødvendig kompetanse.

Vår kontinuerlige innsats for å hindre rømming har gitt gode resultater og reduserte rømmningstall.  Likevel hadde vi beklageligvis tre tilfeller av rømming i 2016. En i Finnmark og to på Shetland, se figur 7. Felles for alle tre rømningene var at de skjedde ved rutinesvikt på innleide brønnbåter. Dette skal ikke skje, og episodene er gjennomgått og rutiner er skjerpet inn.

Våre ambisjoner og mål

Målet vårt er null tilfeller av rømt fisk. Et viktig middel for å oppnå dette i Norge er til enhver tid å sikre NYTEK-standard på anleggene. I tiden fremover skal vi fortsette å fokusere på forebyggende prosjekter, og som en del av dette sikre en systematisk tilnærming til rapportering av nesten-hendelser så vel som hendelser. Som med andre fokusområder vil vi arbeide for å lære av intern og ekstern beste praksis og sørge for at vi gjør nødvendige investeringer. Særlig fokus for 2016 vil være i Finnmark, der vi har økte krav til rømmingssikkerhet i forbindelse med at vi har åtte grønne konsesjoner.

Figur 7: Antall rømmingshendelser

Tabell3_no