Ringvirkninger i lokalsamfunnet

Hvorfor det er viktig for oss?

Grieg Seafood kan påvirke lokalsamfunnene vi opererer i både positivt og negativt, samtidig er vi avhengig av velfungerende lokalsamfunn, og av gode forhold til våre naboer og vertskommuner. Positive ringvirkninger kan bidra til spredt bosetning, opprettholdelse og etablering av nye arbeidsplasser, utvikling av infrastruktur og inntekter til fellesskapet gjennom skatt. Negative ringvirkninger kan potensielt være økt aktivitet og redusert trafikksikkerhet på lokale veier, støy og lukt fra oppdrett og foredling, samt uønsket aktivitet rundt rekreasjonsområder og fritidsboliger.

Våre hovedprinsipper

Vi ønsker å sikre at våre aktiviteter gir en positiv ringvirkning i våre lokalsamfunn. Vi skal derfor benytte oss av lokale leverandører i størst mulig grad. Vi ønsker også å bidra økonomisk til lokal utvikling spesielt med tanke på barn og unges aktiviteter. Vi skal også jobbe for å tiltrekke oss lokale arbeidstakere og vil jobbe for bevisstgjøring om oppdrett og arbeids- og utviklingsmuligheter innen vår bransje.

Vår innsats og resultater

I 2016 har Grieg Seafood opprettholdt eksisterende initiativ for å skape positive ringvirkninger i våre lokalsamfunn.

Vår økonomiske ringvirkning i våre lokalsamfunn har flere kanaler, og inkluderer lokale arbeidsplasser i Grieg Seafood, innkjøp fra lokale leverandører, og støtte til lokale formål. Et særlig fokus hos våre norske lokasjoner er å arbeide med skoler og elever for å skape bevissthet om mulighetene for en karriere innen fiskeoppdrett. I Canada jobber vi tett opp mot First Nations for å beskytte lokale naturresurser og samtidig tilrettelegge for sysselsetting og en bærekraftig kystnæring. Vi er også aktive med å støtte forskning og tiltak i alle regioner for å bedre fiskehelse og marine miljøer, samtidig som vi også bidrar til kulturelle og sosial begivenheter på landjorda. I faktaboksene under kan man lese mer om hvordan vi jobber med lokalsamfunnet.

Våre ambisjoner og mål

I tiden fremover vil vi fortsette å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og fortsette å følge opp de forskjellige tiltakene og engasjementene vi har i de forskjellige regionene. Vi vil også jobbe videre for å utarbeide en felles tilnærming til hvordan vi sikrer en fortsatt positiv påvirkning og gode relasjoner til våre lokalsamfunn.

Faktaboks4