Matvaretrygghet

Hvorfor er det viktig for oss

Produksjon av trygg mat av høy kvalitet er vår viktigste oppgave. Matvaretrygghet og kvalitet er svært viktig for kundene våre. Lakseprodusenter må derfor kunne kontrollere kvaliteten på fisken fra egg til marked. Fravær av uønskede mikroorganismer og spor av kjemikalier og medisiner er en forutsetning for å kunne tilby kunden trygg mat.

Våre hovedprinsipper

Vi etterstreber å alltid levere produkter som lever opp til våre kunders høye forventinger om kvalitet. Dette krever full sporbarhet og streng kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonsprosessen. For å skape trygghet rundt våre tilnærminger skal det være fokus på tydelig og åpen kommunikasjon om våre arbeidsmetoder og standarder.

Vår innsats og resultater i 2015

Trygg mat av høy kvalitet må inneholde optimale næringsverdier og være fri for fremmedstoffer og sykdomsfremkallende elementer. Vi er underlagt et EU-pålagt overvåkingsprogram for oppdrettsfisk basert på EU-Direktiv 96/23 EC. Her overvåkes det at vi holder oss under de anbefalte maksimumsgrenser for helseskadelige reststoffer i mat. Siden overvåkingen startet i 1998, har nivået av reststoffer ligget betydelig under de anbefalte maksimumsgrenseverdier for alle som har deltatt i overvåkingen.

Verdikjede

Faktaboks2For å produsere trygg mat med høy kvalitet har Grieg Seafood innført standarder som overskrider myndighetenes omfattende krav til kvalitetskontroll og sporbarhet. Dette har vi blant annet gjort gjennom sertifisering av vår produksjonsstyring.

Grieg Seafood Rogaland AS ble sertifisert etter den omfattende GLOBALG.A.P.-standarden allerede i 2013 og i BC er vi sertifisert i henhold til BAP (Best Aquaculture Pratices), som er en sertifiseringsordning tilsvarende GLOBALG.A.P. I 2015 oppnådde også Grieg Seafood Shetland Ltd. GLOBALG.A.P.-sertifisering og i Grieg Seafood Finnmark AS fikk vi den på plass våren 2016.

Standardene vi er sertifisert i henhold til dekker hele verdikjeden og håndheves gjennom årlige revisjoner og uanmeldte inspeksjoner. I tillegg til disse har vi også startet arbeidet med å sertifisere i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC). Ved siden av GLOBALG.A.P. og BAP opererer Grieg Seafood Shetland etter standarder som; The British Retail Consortium, Protected Geographic Federation og Kosher.

Salgsselskapet vårt, Ocean Quality AS, er sertifisert etter standardene GLOBALG.A.P, Chain of Custody, og ASC Chain of Custody.

Vi har et kontinuerlig fokus på forebyggende tiltak i produksjonsfasen. Dette innebærer blant annet at vi sikrer en høy hygienisk standard. Vi jobber for å sikre god hygiene på båt, anlegg og prosessanlegg, blant annet gjennom å bygge kompetanse og bevissthet blant våre ansatte. Produksjonen følges også kontinuerlig opp av Mattilsynet. Et eksempel på dette er at prosessanleggets HACCP-system er kontrollert og godkjent av dem. Før slakting av fisk, gjennomgår vi en full analyse av hver lokalitet for å vurdere nivåer av miljøgifter, rester av fremmedstoffer og bakterier.

Produksjonsstyringsprogrammet Fishtalk sikrer oss dokumentasjon og full sporbarhet fra innlegging av rogn til fisken er slaktet. Dette gir også full oversikt over alt fôr som er benyttet og eventuelle behandlinger fisken har hatt.

Vår tekniske gruppe for kvalitet, med representanter fra alle regionene, ser kontinuerlig på utfordringer knyttet til hygiene på våre prosessanlegg. Mikrobiologi er hovedfokus for denne gruppen, spesielt bekjempelse av Listeria monocytogenes. Vi har etablert en felles tilnærming med månedlig rapportering på Listeria for alle regioner. Ved deteksjon av Listeria på utstyr, sluttprodukt eller hos kunder igangsettes handlingsplaner i form av ekstra grundig rengjøring og modifisering av utstyr.

Våre ambisjoner og mål

Vår tekniske gruppe for kvalitet vil fortsette arbeidet med å sikre at vi benytter beste praksis, samt muliggjøre kunnskapsdeling og samarbeid gjennom videre utvikling og standardisering av vårt kvalitetsstyringsprogram. Som en del av dette vil vi arbeide for å utvikle felles tilnærminger til overvåking. I hver av regionene skal vi sørge for ukentlig rapportering, utvikling av tilpassede handlingsplaner og alltid sikre Faktaboks3kontinuerlige og gode prosesser for god hygiene på våre anlegg.