Fiskehelse

Hvorfor det er viktig for oss?

Fiskehelse er viktig for å sikre bærekraftig ressursutnyttelse. God fiskehelse betyr at flest mulig fisk har det bra, vokser normalt og overlever gjennom hele livssyklusen. Det er viktig, og oppdretters plikt, å jobbe systematisk med fiskehelse gjennom forebygging, slik at fisken får de beste forutsetningene for å holde seg frisk. Høy dødelighet har også stor negativ påvirkning på lønnsomhet. Det er også viktig at hensynet til fiskehelse balanseres med bruk av medisiner, både med tanke på resistens og påvirkning på lokalmiljøet.

Våre hovedprinsipper

Vi skal ha en systematisk og langsiktig tilnærming for å oppnå god tilvekst og høy slaktekvalitet. Grunnlaget legges ved å sikre robust fiskehelse. Dette skal blant annet innebære at det utarbeides fiskehelseplaner for hver region. Planene skal dekke smitteforebyggende tiltak og vaksinestrategier, og være regionstilpassede. Fiskehelseplanene skal revideres ved behov. For en best mulig felles respons skal vi også ha fokus på lokalt samarbeid og åpenhet med andre aktører. Når fisken behandles, skal vi kontinuerlig søke ikke-kjemiske behandlinger og ta hensyn til potensiell påvirkning på lokalmiljøet.

Verdikjede_liten

Vår innsats og resultater

Vi jobber hver dag for å sikre at vi holder fisken frisk og i live. Forebyggende fiskehelsetiltak er avgjørende for suksess. Disse tiltakene inkluderer fiskehelseprogram, som i hovedsak består i å øke fiskens robusthet og evne til å takle stress og ytre påvirkninger, og dermed også redusere behovet for medisinske behandlinger. Andre forebyggende tiltak inkluderer for eksempel; besøksordrer, bruk av desinfeksjonsmidler og desinfiserende fotbad, rutiner for fjerning av død fisk og ekstern lagring. Vi isolerer for eksempel også anlegg ved å forby transport mellom anlegg uten at båten er desinfisert. Vi benytter også PCR-screening for tidligere oppdagelse av eventuelle parasitter, virus og bakterier.

Et annet viktig forebyggende tiltak er etablering av forvaltningsavtaler for å opprettholde beste praksis med andre aktører i det samme område, og med det redusere smittepress i et område.

Vi arbeider systematisk med overvåking av helsetilstanden på alle våre lokaliteter. Vi har ukentlig rapportering på indikatorer som dødelighet, og daglige rapporter er digitalt tilgjengelige for ledelsen i alle regioner. For å kunne sammenligne våre resultater for dødelighet med andre aktører, rapporteres det i henhold til måleindikatoren GSI har definert for dødelighet. En viktig del av overvåkingsarbeidet er også de myndighetspålagte fiskehelsekontrollene på alle våre lokaliteter. Dette inkluderer månedlig rapportering på fiskehelse, som blant annet omfatter registreringer av ytre skader, eventuelle diagnoser og dødelighet. Overvåkning er også tilpasset til de ulike regionene. I Rogaland utføres det eksempelvis gjellekontroller for påvisning av AGD to ganger hver uke i utsatte perioder.

Figur 1 viser en oversikt over dødeligheten i hver region. Indikatoren er rapportert i tråd med GSI. Grieg Seafood har målsetting om dødelighet på under 7%. I 2016 oppnådde vi dette målet for Finnmark og vi var svært nær i Rogaland. Det er første gangen Finnmark har klart målet, som er et resultat på at vi har jobbet systematisk med å få ned smoltdødeligheten. På Shetland har vi beklageligvis hatt en økning opp til 17%. Primærårsaken er redusert gjellehelse som har svekket fisken slik at den tåler ulike behandlingsmetoder dårligere.  I BC har vi en positiv utvikling fra et nivå på vel 14% i 2015 til 10% i 2016. Dødeligheten vi hatt i BC skyldes i hovedsak lavt oksygennivå, og utbrudd av sykdommen SRS i et område og furunkulose i et annet.

Dødsårsakene på de øvrige lokalitetene har i hovedsak vært knyttet til gjelleskader på grunn av algeoppblomstring på Shetland, sykdommen PD i Rogaland, og noe Yersinia ruckeri- og Tenacibaculum-utbrudd i Finnmark.

Noen av tiltakene for å bekjempe sykdom og fremme fiskehelse innebærer medisinsk behandling. Figur 2 viser en oversikt over regional bruk av antibiotika. Selv om vi tar sikte på å unngå bruk av antibiotika, er det noen sykdommer som må behandles på denne måten, blant annet av hensyn til fiskens velferd. I 2016 har forbruket av antibiotika vært lavt i alle regioner, med unntak av i BC. Forbruket i BC var noe lavere i 2016 enn året før, men fortsatt høyere enn ønskelig. Behovet for bruk av antibiotika i BC skyldes i hovedsak sykdommene Tenacibaculosis, Piscirickettsiosis og Furunculosis. På Shetland ble en fiskegruppe behandlet mot sårskader med godt resultat. Rogaland og Finnmark har ikke hatt noen antibiotikabehandlinger i 2016.

Som et ledd i å sikre god fiskehelse og hindre tap av fisk er det nødvendig å beskytte fisk mot fugler og sjøpattedyr som kommer inn i våre anlegg. Dette gjør vi med utstyr og tiltak som i minst mulig grad skader dyrelivet. Til tross for vår innsats, hender det at dyreliv går tapt, enten tilsiktet eller utilsiktet. I 2015 startet vi systematisk rapportering av antall pattedyr som tilsiktet eller utilsiktet har dødd som et resultat av interaksjon med vår virksomhet, se figur 3. Fra juli 2016 har denne rapporteringen blitt utvidet til også å omfattet antall omkomne fugler.

I BC omkom det totalt 3 sjøpattedyr i hele 2016, mens de andre regionene hadde ingen.

Totalt omkom totalt 48 fugler siste halvår 2016, fordelt omkring på våre lokaliteter. BC registrerte ingen døde fugler.

Våre ambisjoner og mål

Vårt mål er å holde den gjennomsnittlige dødeligheten for konsernet til maksimalt 7%. For å nå dette målet vil vi fortsette å gjøre nødvendige investeringer i områder som har høy dødelighet, og sørge for at vi lærer av intern og ekstern beste praksis for å holde fisken i live. Det skal blant annet utarbeides fiskehelseplaner for hver region. Dette gjøres av de fiskehelseansvarlige i hver region for å sikre best mulig behandling og fiskehelse med fokus på ansvarlig medisinbruk. Vi ønsker å etablere et teknisk team som diskuterer temaet på tvers av regionene, utover det som allerede gjøres på ledelsesnivå og med driftssjefene i hver region.

Finnmark vil videreføre pågående prosjekt for fiskehelse for å redusere dødeligheten på fisk i sjø gjennom sikker og god håndtering, samt optimalisering av smoltkvalitet før utsett. På Shetland er vi godt i gang med å legge om produksjonen til en 18 måneders syklus som vil redusere tiden fisken er i sjøen for med det forbedre overlevelse og redusere behovet for behandlinger. Vi oppnår dette ved å bruke større smolt og maksimere vekst.

Figur 1: 12 måneders rullerende dødelighet*

*Dødelighet defineres som: Totalt antall dødsfall i sjø siste 12 måneder – totalt antall forkastet fisk grunnet sykdom eller lignende som ikke inkluderes i slakteantallet)/ (endelig antall fisk i sjø forrige måned + totalt antall dødsfall i sjøen siste 12 måneder + totalt antall slaktet fisk siste 12 måneder + totalt antall forkastet fisk (grunnet sykdom eller lignende som ikke inkluderes i slakteantallet))X 100

Figur 2: Antibiotikabruk

Tabell1_no

Tabell2_no