Resultatregnskap

A B C D E F G H I J K L
Konsolidert resultatregnskap
Beløp i NOK 1 000 Note 2016 2015
 
Salgsinntekter 6 6 545 187 4 608 667
Andre inntekter 6 41 019 44 921
Andre gevinster/tap 6 17 386 -15 218
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 5 569 6 994
Varekostnader 7 -3 287 159 -2 738 926
Lønns- og personalkostnader 15 / 16 -483 473 -409 432
Andre driftskostnader 11 / 15 / 20 / 24 -1 491 867 -1 235 695
EBITDA før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler 1 341 662 261 311
 
Avskrivninger varige driftsmidler 9 -175 352 -162 211
Avskrivninger konsesjoner og andre immaterielle eiendeler 8 -5 036 -5 163
Reversering /nedskrivning av varige driftsmidler 8 / 9 6 472 -46 195
EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler 1 167 745 47 742
 
Verdijustering knyttet til biologiske eiendeler 3 / 7 515 741 33 209
EBIT 1 683 486 80 951
 
Andel resultat fra tilknyttede selskaper 5 12 083 3 142
Finansinntekter 23 20 479 38 056
Finanskostnader 23 -155 213 -131 357
Netto finansposter -134 733 -93 301
Resultat før skattekostnad 1 560 836 -9 208
Skattekostnad 13 -338 505 13 574
Årsresultat 1 222 331 4 366
 
Henføres til:
Kontrollerende eierinteresser   1 186 032 -6 626
Ikke-kontrollerende eierinteresser   36 299 10 992
 
 
Resultat tilgjengelig for aksjonærene i morselskapet
Resultat per aksje (NOK) 18 11 -0
Resultat per aksje â utvannet (NOK) 18 11 -0
 
Konsolidert totalresultat  
Beløp i NOK 1 000 Note 2016 2015
Årsresultat 1 222 331 4 366
Poster uten skatteeffekt ved realisering som senere reverseres i resultatet:  
Valutaomregningsdifferanser datterselskaper   -10 389 6 266
Verdiendring av eiendeler tilgjengelig for salg   19 31
Sum   -10 370 6 297
 
Poster med skatteffekt ved realisering som senere reverseres i resultatet:  
Valutaeffekt av nettoinvestering 3 -90 228 54 134
Endring virkelig verdi av kontantstrømsikring 3 6 052 0
Skatteeffekt 20 203 -13 533
Netto effekt -63 973 40 601
 
Utvidet resultat etter skatt -74 343 46 898
Årets totalresultat 1 147 988 51 264
Henføres til:
Kontrollerende eierinteresser   1 109 138 40 272
Ikke-kontrollerende eierinteresser   38 850 10 992