Nøkkeltall

Våre markeder

Omsetning (NOK 1000)


Slaktevolum (GWE i tonn)

EBIT (NOK 1000)

<* EBITDA før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i forhold til omsetning
** EBIT før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler i forhold til omsetning
*** Avkastning på investert kapital
**** Netto rentebærende gjeld
***** Inntjening per aksje