Leder

STERK PRESTASJON GA RESULTATER

Andreas-Kvame_GSF_1243

Etter at 2015 gikk over i historien som et krevende år for akvakulturbransjen, har 2016 gitt Grieg Seafood anledning til å vise hva vi står for og er i stand til å prestere – for våre eiere, våre ansatte og den fantastiske naturressursen vi er satt til å forvalte.

Organisasjonen har stått samlet i alle ledd, og våre medarbeidere har «gitt alt» for å virkeliggjøre visjonen om å oppnå perfeksjon som ett konsern. I løpet av året har vi med god støtte fra styret tatt viktige grep internt i konsernet. Under slagordet «time to step up» har vi igangsatt programmer som har mobilisert talent og motivasjon for å bli den beste aktøren i våre områder. Det er med stolthet at jeg som leder kan se tilbake på 2016 og konkludere at vi har lyktes godt med vår målrettede innsats. Styrets beslutning om å utbetale tre kroner i utbytte per aksje for 2016, er selve beviset på det vi sammen har oppnådd.

Gode salgstall

En viktig faktor for vår suksess er den sterke globale etterspørselen etter sunn og velsmakende laks som vi produserer.

2016 representerer på mange indikatorer en «all time high» i Grieg Seafoods historie. Alle kvartaler representerte framgang, og ved slutten av året kunne vi notere oss en EBIT per kg i konsernet på 18 kroner. De norske anleggene våre var enda noen kroner høyere, noe som bekrefter det vi tidligere har sagt – det er mer å hente i Norge. Og det er det fremdeles. Den globale etterspørselen etter sunn og næringsrik mat kommer ikke til å bli mindre, og Grieg Seafood har satt seg et mål om å bli den beste leverandøren i våre regioner.

Omtrent 30% av salget i 2016 skjedde gjennom fastpris-kontrakter. Denne andelen  vil øke i 2017. Disse forhåndsavtalene passer godt til Grieg Seafoods langsiktige salgsmål og er samtidig en god strategi for Ocean Quality, salgskonsernet for alle våre regioner. Samarbeidet mellom Ocean Quality og eierselskapene Grieg Seafood og Bremnes Fryseri har vært meget tilfredsstillende i året som har gått.

Smoltstrategien

De biologiske truslene mot fisk i sjø krever høy faglig kompetanse og kloke tiltak basert på lokale strategier. Prosjektet med å redusere smoltsyklusen i sjø fra 24 til 18 måneder i regionen Shetland er satt i gang. Vi mener dette vil være bærekraftig og gi resultater som vil styrke hele selskapet framover. Ved å sette ut litt større smolt og forkorte fiskens totale opphold i sjøen, vil den biologiske trusselen reduseres, dødeligheten bli lavere og produksjonen øke. Et annet tiltak vi har lyktes med, er å gjøre alle regioner selvforsynte med smolt. Framover fokuserer vi enda mer på kontroll- og kostnadssiden av virksomheten, med et tydelig mål om enda mer effektiv og profitabel drift. Bedre kontroll med biologisk risiko, kostnadsutvikling, planlegging og smoltproduksjon blir suksessfaktorer i tiden som kommer.

Humankapitalen

Våre ansatte er konsernets viktigste ressurs og den fremste eksponenten for våre verdier; åpen, respektfull og ambisiøs. På veien mot å bli det ledende konsernet i vår bransje er den enkelte medarbeiders innsats hver dag avgjørende. Derfor har styret vedtatt en påskjønnelse til samtlige ansatte; en ekstra pengebonus utover eksisterende bonusordninger i 2016. Vår fornyede satsing på de ansatte begynte allerede tidlig på året ved opprettelsen av en stilling som HR-direktør med spesielt ansvar for å utvikle humankapitalen i konsernet. Dette viktige arbeidet har fortsatt gjennom 2016 og bidratt til årets høye produksjon. Samlet vurderer jeg at våre medarbeidere har gode incentiver og forsterket motivasjon til å gjøre 2017 til et enda bedre år enn 2016. Ett av virkemidlene blir en global HR-strategi for alle ansatte i konsernet.

Verdier og lokalt engasjement

Det er med stor glede jeg kan stadfeste at Grieg Seafood har forsterket sin posisjon og økt sin totale verdi betraktelig i året som har gått. Utviklingen henger naturligvis sammen med de solide prisene på våre høykvalitets råvarer. På den andre siden har vi jobbet hardt med restrukturering av driften i alle regioner, høye slaktevolumer, kontinuerlig fokus på lusebekjempelse, ansvarlige fiskehelserutiner og generelt en iherdig innsats for å senke produksjonskostnadene. Dette er faktorer Grieg Seafood kan påvirke for å styrke vår markedsposisjon, og det har vi klart. I 2017 vil vi arbeide både hardere og mer integrert for å oppnå enda bedre resultater.

I tillegg har vi prioritert å styrke lokalsamfunnene ved alle våre lokasjoner, for eksempel gjennom støtte til First Nation-aktiviteter i British Columbia, villaksprosjekter i Finnmark, idrett og aktiviteter for barn og unge i alle regionene.

Vi i Grieg Seafood er stolte av vårt samfunnsengasjement, som hjelper både lokalsamfunnene og konsernet med å skape større verdier for framtiden.

Forbedret drift

Gjennom hele 2016 har verdien av fisken og konsesjonene våre vist en flott utvikling. I tillegg har vi fått et høyere produksjonsvolum, kapasitets- og konsesjonsutnyttelsen er forbedret, og vi har oppnådd gode resultater for fiskehelse og -velferd. Grieg Seafood legger stor vekt på miljøstandarder for bærekraft. I 2016 har vi implementert fire grønne lisenser i Finnmark, og flere er under planlegging. Antallet ansatte har vært stabilt, og vi opplever stor grad av trivsel og mestring i alle ledd av organisasjonen.

Selv om det er mye positivt å si om markedssituasjonen og innfrielsen av de målene vi tidligere har satt oss, vil jeg understreke at lakseproduksjon alltid er utsatt for risiko. Risikoen er knyttet til biologi, prissvingninger, internasjonale handelsbetingelser og endringer i rammebetingelser. Våre rutiner for risikostyring er derfor under konstant oppsyn, og i 2017 skal vi gjøre alt som står i vår makt for å bevare en stabil og trygg plattform for produksjonen. Som leder for Grieg Seafood har jeg satt meg noen mål for neste år: Vi skal levere bedre enn budsjett, vi skal fortsette utvikle en lønnsom og bærekraftig drift, og vi skal jobbe sammen mot perfeksjon.