Kontantstrøm

A B C D E F G H I J K L M N O
Kontantstrømoppstilling
Beløp i NOK 1 000 Note 2016 2015
 
EBIT   1 683 486 80 951
Betalte skatter for perioden 13 -41 653 -57 005
Verdijustering knyttet til biologiske eiendeler 7 -515 741 -33 209
Ordinære avskrivninger 8 / 9 180 388 167 374
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9 -6 472 46 195
(Gevinst/)Tap ved salg av varige driftsmidler   1 202 -403
(Gevinst/)Tap ved salg av aksjer 5 0 -1 405
Resultatandel fra selskaper regnskapsført etter EK-metoden 5 -569 -6 994
(Gevinst)/tap ved salg av finansielle eiendeler  
Endring i varelager og biologiske eiendeler ekskl. fair value   -16 799 -51 661
Endring i kundefordringer og andre fordringer   -236 166 -168 672
Endring i leverandørgjeld   -159 549 292 689
Endring i andre tidsavgrensningsposter   59 374 99 839
Endring i netto pensjons- og opsjonsforpliktelser 5 612 1 966
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet  
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 953 113 369 665
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 8 / 9 17 199 2 092
Innbetalinger ved salg av aksjer og andre egenkapitalinstrumenter 5 39 592 7 973
Mottatt utbytte 23 0 446
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 9 -247 783 -264 050
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 8 -7 069 -58 651
Nedbetaling/ tilgang i andre langsiktige fordringer -1 519 -4 358
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -199 580 -316 548
Opptrekk langsiktig rentebærende gjeld   0 650 000
Opptrekk leasinggjeld   43 131 71 795
Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld og leasing   -587 455 -528 987
Andre finansposter   -3 988 -823
Utbytte inklusiv andel til ikke kontrollerende eierinteresser   -178 547 -55 206
Opptrekk factoring   169 221 139 131
Betalte renter -87 196 -117 641
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -644 834 158 269
 
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 108 699 211 386
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 392 020 181 498
Valutaomregning kontanter og kontantekvivalenter 2 894 -865
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 503 613 392 020