Kontantstrøm

A B C D E F G H
Kontantstrømoppstilling
Beløp i NOK 1 000 Note 2016 2015
 
Resultat før skatt   517 678 51 015
Betalbar skatt 15 -3 278 0
Avskrivninger 12, 13 5 370 5 275
Tap/gevinst ved salg av eiendeler 13 -2 0
Nedskrivning/reversering anleggsmidler 13 -66 0
Betalte renter   52 355 82 715
Endring i kundefordringer   -19 -2 483
Endring i leverandørgjeld   388 1 349
Endring i netto pensjonsforpliktelser  
Endring i andre tidsavgrensningsposter   -27 181 6 601
Inntektsført, ikke utbetalt konsernbidrag   -713 301 -39 091
Mottatt utbytte   -8 071 0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   -176 129 105 381
 
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 13 74 0
Innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler  
Innbetaling ved salg av aksjer og andre egenkapitalinstrumenter  
Mottatt utbytte 5 8 071 30
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 13 -3 018 -2 351
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 12 -4 284 -9 161
Utbetaling ved kjøp av aksjer og egenkapitalinstrumenter i andre selskaper   0 0
Innbetaling/utbetaling av lån til/ fra datterselskaper   466 295 69 116
Innbetaling av lån til datterselskaper   0 -54 133
Innbetaling på andre fordringer   0 0
Utbetaling lån til tilknyttet selskap   0 -100
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 467 138 3 401
Endring kortsiktige kredittrekkfasiliteter   0 -396 050
Utbetaling av langsiktig rentebærende gjeld 18 -538 387 -90 000
Innbetaling/utbetaling av lån til/ fra datterselskaper   633 576 -16 621
Innbetaling langsiktig rentebærende gjeld   0 650 898
Betalte renter -52 355 -82 715
Utbetaling utbytte   -165 618 -55 206
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -122 784 10 306
 
Netto endringer i kontantekvivalenter   168 224 119 088
 
Kontantekvivalenter per 01.01.   215 057 95 969
 
Kontantekvivalenter per 31.12   383 281 215 057
  383 281