Endring i egenkapital

A B C D E F G H I J K L M N
Endringer i egenkapital
Beløp i NOK 1 000 Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital – ikke resultatført Opptjent egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2015 446 648 -5 000 93 095 1 687 353 19 357 2 241 451
ÅRSRESULTAT 2015 -6 626 10 992 4 366
Valutaomregningsdifferanser 6 266 6 266
Netto investering 40 601 40 601
Verdiendring aksjer holdt for salg 31 0 31
Utvidet resultat 0 0 46 898 0 0 46 898
Totalresultat for 2015 0 0 46 898 -6 626 10 992 51 264
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd 0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd 0 0 0 0 0
Konvertering av obligasjoner til aksjer 0 0
Emisjonskostnader (netto etter skatt) 0 0 0 0 0
Effekt av aksjebasert avlønning 0
Nedsettelse av overkursfond til fri egenkapital 0 0 0 0
Utbetalt utbytte -55 206 -55 206
Sum egenkapital tilordnet aksjonærene for 2015 0 0 0 -55 206 0 -55 206
Sum endring i egenkapital for 2015 0 0 46 898 -61 832 10 992 -3 942
Egenkapital 31.12.2015 446 648 -5 000 139 993 1 625 521 30 349 2 237 511
ÅRSRESULTAT 2016 1 186 032 36 299 1 222 331
Valutaomregningsdifferanser -10 389 -10 389
Netto investering -68 573 -68 573
Verdiendring aksjer holdt for salg 19 19
Endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring 2 048 2 552 4 600
Utvidet resultat 0 0 -76 895 0 2 552 -74 343
Totalresultat for 2016 0 0 -76 895 1 186 032 38 850 1 147 988
Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd 0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd 0 0 0 0 0
Konvertering av obligasjoner til aksjer 0 0
Emisjonskostnader (netto etter skatt) 0 0 0 0 0
Effekt av aksjebasert avlønning 0
Nedsettelse av overkursfond til fri egenkapital 0 0 0 0
Utbetalt utbytte -165 618 -165 618
Utbytte til minoritet fra Ocean Quality -12 929 -12 929
Sum egenkapital tilordnet aksjonærene for 2016 0 0 0 -165 618 -12 929 -178 547
Sum endring i egenkapital for 2016 0 0 -76 895 1 020 414 25 921 969 441
Egenkapital 31.12.2016 446 648 -5 000 63 098 2 645 935 56 270 3 206 951
Balanseført verdi av «Egne aksjer» er lik pålydende av morselskapets beholdning av egne aksjer.
SPESIFIKASJON AV OPPTJENT EGENKAPITAL Effekt av aksjebasert avlønning Erverv av egne aksjer *) Akkumulert resultat fratrukket akkumulert utbytte Total
Balanseført verdi 01.01.2015 1 094 -13 036 1 699 295 1 687 353
Endringer i 2015 0 -61 832 -61 832
Endringer i 2016   0 1 020 414 1 020 414
 
Balanseført verdi 31.12.2016 1 094 -13 036 2 657 877 2 645 935
 
 
SPESIFIKASJON AV ANNEN EGENKAPITAL – IKKE RESULTATFØRT Aksjer holdt for salg Netto investering Valutaomregning Endring kontant-strømsikring Total
Balanseført verdi 01.01.2015 737 75 372 16 986 0 93 095
Endringer i 2015 31 40 601 6 266 0 46 898
Endringer i 2016 19 -68 573 -10 389 2 048 -76 895
 
Balanseført verdi 31.12.2016 787 47 400 12 863 2 048 63 098
 
*) Beløpet klassifisert under «Erverv av egne aksjer» er kostpris ut over pålydende. Se også note 17