Egenkapital

A B C D E F G H I J
Beløp i NOK 1 000 Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen opptjent egenkapital Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2015 441 648 13 652 859 752 1 315 053
ÅRSRESULTAT 2015 39 641 39 641
Andre gevinster eller tap ført direkte til EK 31 31
Avsatt til utbytte 0 0
Egenkapital 31.12.2015 441 648 13 652 899 424 1 354 725
ÅRSRESULTAT 2016 388 169 388 169
Andre gevinster eller tap ført direkte til EK 19 19
Avsatt til utbytte -331 236 -331 236
Utdelt tilleggsutbytte for 2015 -165 618 -165 618
Egenkapital 31.12.2016 441 648 13 652 790 758 1 246 059