Balanse

A B C D E F G H I J
Konsolidert balanse
Beløp i NOK 1 000
EIENDELER Note 12/31/2016 12/31/2015
 
Goodwill 8 108 595 110 647
Utsatt skattefordel 13 0 10 317
Konsesjoner 8 1 060 622 1 093 338
Andre immaterielle eiendeler 8 17 598 16 993
Varige driftsmidler 9 1 510 379 1 534 770
Investeringer i tilknyttede selskaper 5 0 25 947
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg   1 445 1 426
Andre langsiktige fordringer   4 167 2 667
Sum anleggsmidler 2 702 804 2 796 104
 
Varelager 7 89 164 90 867
Biologiske eiendeler 7 2 459 625 1 929 115
Kundefordringer 3 / 20 800 591 581 904
Andre kortsiktige fordringer 21 163 246 145 767
Derivater og andre finansielle instrumenter 3 / 12 48 994 0
Kontanter og kontantekvivalenter 3 / 19 503 613 392 020
Sum omløpsmidler 4 065 234 3 139 673
Sum eiendeler 6 768 038 5 935 777
 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD Note 12/31/2016 12/31/2015
 
Aksjekapital 17 446 648 446 648
Egne aksjer 17 -5 000 -5 000
Annen egenkapital – ikke resultatført   63 098 139 993
Opptjent egenkapital   2 645 935 1 625 521
Sum kontrollerende eierinteresser   3 150 681 2 207 162
Ikke-kontrollerende eierinteresser   56 270 30 349
Sum egenkapital 3 206 951 2 237 511
 
Utsatte skatteforpliktelser 13 674 684 539 040
Pensjonsforpliktelser   0 109
Kontantopsjoner 16 11 360 4 389
Lån 10 979 874 1 518 261
Annen langsiktig gjeld 10 15 963 21 425
Forpliktelser finansielle leiekontrakter 10 / 11 250 452 272 968
Sum langsiktig gjeld 1 932 333 2 356 192
 
Kortsiktige lånefasiliteter 3/10 0
Kortsiktig del av langsiktige lån 10 98 490 101 922
Kortsiktig del av forpliktelser finansielle leiekontrakter 10 /11 67 116 61 008
Factoring gjeld 3 /10 502 535 338 231
Kontantopsjoner 16 0 1 250
Leverandørgjeld 3 493 534 653 083
Betalbar skatt 13 172 057 24 545
Skyldig lønn og offentlige avgifter   48 819 12 134
Derivater og andre finansielle instrumenter 3 / 12 23 990 27 104
Annen kortsiktig gjeld 25 222 213 122 795
Sum kortsiktig gjeld 1 628 754 1 342 072
Sum gjeld 3 561 087 3 698 264
Sum egenkapital og gjeld 6 768 038 5 935 777
 
 
 
 
Bergen, 3. april 2017  
Grieg Seafood ASA  
 
 
 
________________ __________________ _________________
Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Karin Bing Orgland
Styreleder Nestleder Styremedlem
 
 
 
 
________________ ___________________ ________________
Ola Braanaas Wenche Kjølås Andreas Kvame
Styremedlem Styremedlem CEO