Balanse

A B C D E F G H I J
Beløp i NOK 1 000
EIENDELER Note 31/12/2016 31/12/2015
 
Programvare 12 17 419 16 651
Utsatt skattefordel 15 0 0
Varige driftsmidler 1318 5 972 4 814
Investering i datterselskap 1018 1 226 980 1 226 980
Lån til datterselskaper 1718 601 032 691 259
Lån til tilknyttet selskap   167 167
Investering i aksjer og andeler 11 656 637
Sum anleggsmidler 1 852 225 1 940 507
Kundefordringer 617 19 0
Kundefordringer datterselskaper 17 37 520 4 827
Fordring datterselskaper 1718 1 240 578 903 345
Andre kortsiktige fordringer 7 4 025 4 046
Bankinnskudd 8 383 281 215 057
Sum omløpsmidler 1 665 424 1 127 275
Sum eiendeler 3 517 650 3 067 782
 
EGENKAPITAL OG GJELD Note 31/12/2016 31/12/2015
 
Aksjekapital 14 446 648 446 648
Egne aksjer 14 -5 000 -5 000
Annen innskutt egenkapital   13 652 13 652
Annen opptjent egenkapital 790 759 899 425
Sum egenkapital 1 246 059 1 354 725
Utsatt skatt 15 14 201 36 446
Kontantbaserte aksjeopsjoner 4 11 360 4 389
Sum avsetning for forpliktelser 25 561 40 835
Langsiktig lån 18 979 874 1 518 261
Obligasjonslån 18 0 0
Sum langsiktig gjeld 979 874 1 518 261
Kortsiktig del av langsiktig lån 18 90 000 90 000
Kontantbasert aksjeopsjoner 4 0 1 250
Avsatt til utbytte   331 236 0
Leverandørgjeld   6 668 6 280
Leverandørgjeld til datterselskaper 17 34 201 26 511
Annen kortsiktig gjeld til datterselskaper 17 633 576 0
Betalbar skatt 15 146 024 0
Skyldige offentlige avgifter   2 031 2 049
Annen kortsiktig gjeld 7. 9 22 420 27 872
Sum kortsiktig gjeld 1 266 155 153 961
Sum gjeld 2 271 591 1 713 057
Sum egenkapital og gjeld 3 517 650 3 067 782
 
 
Bergen, 3. april 2017  
Grieg Seafood ASA  
 
 
________________ __________________ __________________
Per Grieg jr. Asbjørn Reinkind Ola Braanaas
Styreleder Nestleder Styremedlem
 
 
 
________________ ____________________ ___________________
Karin Bing Orgland Wenche Kjølås Andreas Kvame
Styremedlem Styremedlem CEO