Anti-korrupsjon og integritet

Hvorfor det er viktig for oss?

Integritet i alle virksomhetens ledd og aktiviteter bidrar til å sikre oss mot driftsforstyrrelser, sanksjoner og omdømmetap, og bidrar dermed til å beskytte virksomhetens verdiskaping til fordel for ulike interessentgrupper. Arbeidet med anti-korrupsjon og integritet er også grunnleggende for å leve i tråd med våre verdier om åpenhet og respekt.

Innenfor regeletterlevelse har vi særlig oppmerksomhet rettet mot regelverk for vår industri, samt antikorrupsjonsregelverk, konkurranserett og arbeidstakerrettigheter. Vi mener disse områdene er av kritisk betydning for å styrke vår næring generelt og beskytte vår virksomhet spesielt.

Våre hovedprinsipper

Vår virksomhet skal baseres på alminnelige/strenge normer for etikk og etterlevelse av relevant regelverk. Vi aksepterer ikke korrupsjon eller bestikkelser for å fremme forretningsinteresser eller personlige mål. Vi skal ha interne kontrollrutiner for å beskytte både virksomheten og medarbeidere mot misligheter og brudd på lover og regler, og vi styrker virksomhetens forsvarsverk gjennom målrettet opplæring og kontroll. Vårt eksterne varslingsmottak og tydelige prosedyrer for oppfølging av varslinger er et viktig element i vårt forsvarsverk.

Vår innsats og resultater

For å fremme integritet, arbeider vi løpende med at våre hovedprinsipper skal bevare sin aktualitet med tanke på vårt risikobilde, og at disse prinsippene i størst mulig grad etterleves. Med integritet forstår vi ikke bare etterlevelse av lover og regelverk, men også løpende bevissthet om hvilken effekt våre strategier, aktiviteter og resultater har på våre omgivelser og interessenter. Vi tilstreber løpende, intern dialog mellom kolleger, ledere og interessenter for at våre valg og beslutninger skal være velbegrunnet og forstått.

Våre etiske retningslinjer baseres på risikovurderinger og ble sist oppdatert i 2014. De etiske retningslinjene er gjort tilgjengelig for alle ansatte via vårt intranett. Vi har også en ekstern varslingsfunksjon etablert, der alle ansatte kan rapportere eventuelle problemer knyttet til etterlevelse av våre egne etiske retningslinjer og/eller relevante lover og forskrifter. I 2016 gikk vi igjennom våre etiske regler og besluttet å ta en ny revisjon på dette i 2017. Som det fremgår av figur 10 under hadde vi ikke i noen tilfeller av hverken avvik eller bøter fra myndigheter i 2016.

Figur 10: Avvik og bøter

Tabell5_no

Figur 10 viser at vi i 2015, etter en hendelse i Finnmark tilbake i 2014, ble ilagt en bot på NOK 900 000 av Mattilsynet pga. manglende bruk av beredskapsplan.

Vi gjennomfører også tiltak for å forhindre interessekonflikt, blant annet må relevante medarbeidere og ledelsen på hver lokasjon rapporter eventuelle relasjoner som kan påvirke deres habilitet og uavhengighet. Dette kan eksempelvis omfatte eierskap i, eller nære relasjoner med, en av våre leverandører.

Våre ambisjoner og mål

Vi skal kontinuerlig jobbe for at våre regelverk og policydokumenter setter fokus på våre viktigste risikoområder. Vi opprettholder vår ambisjon om å sikre at vi etterlever både interne og eksterne krav gjennom helhetlig opplæring, ledelse og måling. Et viktig element i dette arbeidet omfatter å øke informasjonsstrømmen om kritikkverdige forhold og andre forbedringsmuligheter. Vi aksepterer ikke korrupsjon eller bestikkelser for å fremme forretningsinteresser eller personlige mål. Grieg Seafood har etablert en varslingspolicy gjennom E&Y. Informasjon om dette ligger på vår interne intranett og er tilgjengelig for alle våre ansatte.