ALTERNATIVE RESULTATMÅL

Grieg Seafood konsern bruker APM’er (alternative resultatmål) for å synliggjøre konsernets resultat på en mest relevant og informativ måte som mulig for brukerne. APM’ene som nevnt under har vært brukt konsistent og over tid, med ett unntak: Beregning av netto rentebærende gjeld ekskl. factoring. Fra og med Q1-rapporting i 2016 har man i tillegg til å trekke ut factoring, trukket ut Bremnes Fryseri AS’ andel av bank i Ocean Quality AS.

Resultatmålet benyttes for å beregne NIBD/EBITDA-andel, som er et av lånevilkårene stilt av banksyndikatet, hvor Ocean Quality AS ikke skal konsolideres inn i beregningen. I fremtidige beregninger av NIBD/EBITDA iht lånevilkår vil man benytte den reviderte metoden fra Q1 2016.

APM_GSF_2016_aarsrapport_NO